สร้าง Wireless Access Point บน Windows

หลายๆคนอาจไม่ทราบว่า Windows มี feature ในการสร้าง Wireless Access Point มาให้ด้วยในตัวโดยเราไม่ต้องซื้ออุปกรณ์เพิ่มเติมหากเครื่องเรามี Wireless อยู่แล้ว (Notebook,netbook ปัจจุบันคงมีกันทุกเครื่องแล้ว) โดย feature นี้จะเป็นการสร้าง Microsoft Hosted Network Virtual Adapter ขึ้นมา

การสร้าง Acces Point บน Windows นั้นจะใช้ NetShell(netsh) ในการสร้างขึ้นมาโดยมีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Command Promp ขึ้นมาโดยรันเป็น Administrator Mode
Windows 7 คลิกขวาที่ icon CMD แล้วเลิก Run As Administrator,บน Windows 8 คลิกขวาที่มุมซ้ายล่างแล้วเลือก Command Promp(Admin)

2. ทำการสร้าง Hosted Network ขึ้นมา
ก่อนจะทำการสร้าง Hosted Network ผมขออธิบายการทำงานของ NetShell คร่าวๆก่อนนะครับ NetShell นั้นเป็น Shell ตัวหนึ่ง (ก็ชื่อมันบอกอยู่แล้ว) โดยเราสามารถพิมคำสั่งภายในบรรทัดเดียวหรือพิมที่ละคำสั่งไปได้ โดยผมจะแสดงการพิมเป็น Step แต่ละคำสั่งเพื่อสร้าง Hosted Network ดังนี้ครับ

เมื่อเปิด Command Promp ขึ้นมาแล้วให้พิม netsh เพื่อเข้าไปใน shell ของ NetShell

C:\Windows\system32>netsh
netsh>

หากเราต้องการทราบคำสั่งที่สามารถใช้ได้ใน Context ปัจจุบันให้พิมเครื่องหมาย ?

netsh>?

The following commands are available:

Commands in this context:
..       - Goes up one context level.
?       - Displays a list of commands.
abort     - Discards changes made while in offline mode.
add      - Adds a configuration entry to a list of entries.
advfirewall  - Changes to the `netsh advfirewall' context.
alias     - Adds an alias.
branchcache  - Changes to the `netsh branchcache' context.
bridge     - Changes to the `netsh bridge' context.
bye      - Exits the program.
commit     - Commits changes made while in offline mode.
delete     - Deletes a configuration entry from a list of entries.
dhcpclient   - Changes to the `netsh dhcpclient' context.
dnsclient   - Changes to the `netsh dnsclient' context.
dump      - Displays a configuration script.
exec      - Runs a script file.
exit      - Exits the program.
firewall    - Changes to the `netsh firewall' context.
help      - Displays a list of commands.
http      - Changes to the `netsh http' context.
interface   - Changes to the `netsh interface' context.
ipsec     - Changes to the `netsh ipsec' context.
lan      - Changes to the `netsh lan' context.
mbn      - Changes to the `netsh mbn' context.
namespace   - Changes to the `netsh namespace' context.
nap      - Changes to the `netsh nap' context.
netio     - Changes to the `netsh netio' context.
offline    - Sets the current mode to offline.
online     - Sets the current mode to online.
p2p      - Changes to the `netsh p2p' context.
popd      - Pops a context from the stack.
pushd     - Pushes current context on stack.
quit      - Exits the program.
ras      - Changes to the `netsh ras' context.
rpc      - Changes to the `netsh rpc' context.
set      - Updates configuration settings.
show      - Displays information.
trace     - Changes to the `netsh trace' context.
unalias    - Deletes an alias.
wcn      - Changes to the `netsh wcn' context.
wfp      - Changes to the `netsh wfp' context.
winhttp    - Changes to the `netsh winhttp' context.
winsock    - Changes to the `netsh winsock' context.
wlan      - Changes to the `netsh wlan' context.

The following sub-contexts are available:
 advfirewall branchcache bridge dhcpclient dnsclient firewall http interface ips
ec lan mbn namespace nap netio p2p ras rpc trace wcn wfp winhttp winsock wlan

To view help for a command, type the command, followed by a space, and then
 type ?.

netsh>

NetShell จะแสดงคำสั่งพร้อมคำอธิบายใน Context ปัจจุบันซึ่ง context ที่เราเข้าต่อไปคือ wlan โดยให้เราพิม wlan เพื่อเข้าไปใน wlan context

netsh>wlan
netsh wlan>

เมื่อเราเข้าไปใน wlan context แล้วจะเห็นว่า prompt ของเราจะแสดง conntext ปัจจุบันที่เราอยู่ด้วยนั้นคือ netsh wlan> จากนั้นทำการเปิด help ขึ้นมาอีกครั้งโดยพิม ?

netsh wlan>?

The following commands are available:

Commands inherited from the netsh context:
..       - Goes up one context level.
abort     - Discards changes made while in offline mode.
add      - Adds a configuration entry to a list of entries.
advfirewall  - Changes to the `netsh advfirewall' context.
alias     - Adds an alias.
branchcache  - Changes to the `netsh branchcache' context.
bridge     - Changes to the `netsh bridge' context.
bye      - Exits the program.
commit     - Commits changes made while in offline mode.
delete     - Deletes a configuration entry from a list of entries.
dhcpclient   - Changes to the `netsh dhcpclient' context.
dnsclient   - Changes to the `netsh dnsclient' context.
exit      - Exits the program.
firewall    - Changes to the `netsh firewall' context.
http      - Changes to the `netsh http' context.
interface   - Changes to the `netsh interface' context.
ipsec     - Changes to the `netsh ipsec' context.
lan      - Changes to the `netsh lan' context.
mbn      - Changes to the `netsh mbn' context.
namespace   - Changes to the `netsh namespace' context.
nap      - Changes to the `netsh nap' context.
netio     - Changes to the `netsh netio' context.
offline    - Sets the current mode to offline.
online     - Sets the current mode to online.
p2p      - Changes to the `netsh p2p' context.
popd      - Pops a context from the stack.
pushd     - Pushes current context on stack.
quit      - Exits the program.
ras      - Changes to the `netsh ras' context.
rpc      - Changes to the `netsh rpc' context.
set      - Updates configuration settings.
show      - Displays information.
trace     - Changes to the `netsh trace' context.
unalias    - Deletes an alias.
wcn      - Changes to the `netsh wcn' context.
wfp      - Changes to the `netsh wfp' context.
winhttp    - Changes to the `netsh winhttp' context.
winsock    - Changes to the `netsh winsock' context.
wlan      - Changes to the `netsh wlan' context.

Commands in this context:
?       - Displays a list of commands.
add      - Adds a configuration entry to a table.
connect    - Connects to a wireless network.
delete     - Deletes a configuration entry from a table.
disconnect   - Disconnects from a wireless network.
dump      - Displays a configuration script.
export     - Saves WLAN profiles to XML files.
help      - Displays a list of commands.
refresh    - Refresh hosted network settings.
reportissues  - Generate WLAN smart trace report.
set      - Sets configuration information.
show      - Displays information.
start     - Start hosted network.
stop      - Stop hosted network.

To view help for a command, type the command, followed by a space, and then
 type ?.

netsh wlan>

ตรงนี้จะถูกแยกออกเป็นสองส่วนคือ Commands inherited from the netsh context และ Commands in this context ซึ่งให้เราสนใจใจส่วนหลังเพราะเป็นการอธิบายคำสั่งใน Context ปัจจุบัน ทีนี้ผมขอจะสร้าง Hosted Network ขึ้นมาใช้ชื่อว่า greannetwork และใส่รหัสผ่านเป็น 1212121212 ส่วนหากต้องว่าแต่ละ context ทำอะไรได้บ้างให้ลองศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับ netshell ครับ

netsh wlan>set hostednetwork mode=allow ssid="greannetwork" key="1212121212"
The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

netsh wlan>

การออกจาก netshell ให้พิมคำสั่ง exit
นอกจากวิธีการเข้ามาทีละ Context แล้วเรายังสามารถพิมคำสั่งเพียงครั้งเดียวได้โดยพิมแบบนี้ครับ

C:\Windows\system32>netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid="greannetwork" key="1212121212"
The hosted network mode has been set to allow.
The SSID of the hosted network has been successfully changed.
The user key passphrase of the hosted network has been successfully changed.

C:\Windows\system32>

3. Start Hosted Network
การ start hosted network จะใช้คำสั่ง

C:\Windows\system32>netsh wlan start hostednetwork
The hosted network started.

หากต้องการปิด hosted network ให้พิมคำสั่ง

C:\Windows\system32>netsh wlan stop hostednetwork
The hosted network stopped.

4. Share Internet มาที่ Hosted Network
เมื่อทำการ start hosted network แล้วจะมี network connection เพิมขึ้นมาอีกหนึ่งอัน

ให้ทำการ share จาก network connection ที่ทำการต่อ internet โดยของผมจะทำการ share จากสาย Lan(Ethernet) โดยคลิกขวาแล้วเลือก Property

จากนั้นเลือกไปที่ Tab Sharing -> คลิกเลือก Allow other network users to connect through this computer’s Internet connection

ที่ Home networking connection เลือกชื่อของ Hosted network ที่พึ่งสร้างขึ้นมา ของผมคือ Local Area Connection* 12 จากนั้นเลือก OK

เพียงเท่านี้เราก็สามารถใช้งาน Access Point ของเราได้แล้วครับme on google plus+Jirawong Wongdokpuang

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s